Menu

Disclaimer

Algemeen

  1. Beeldbank Kusterfgoed is een online platform voor de presentatie en verspreiding van de erfgoedcollecties over Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan en Blankenberge. Zowel gemeentelijke collecties als erfgoedcollecties van verenigingen of particulieren krijgen een plaats op de beeldbank.

    De collecties worden geregistreerd in één databank en de website www.beeldbankkusterfgoed.be  brengt dit erfgoed bij het brede publiek.Beeldbank Kusterfgoed wordt beheerd door de Erfgoedcel Kusterfgoed (het intergemeentelijke samenwerkingsverband tussen de gemeenten Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan en Blankenberge), gevestigd te 8400 Oostende, Zandvoordeschorredijkstraat 289A, en KBO-nummer 0552.559.411.

    Voor inhoudelijke en technische vragen over de beeldbank kan je contact opnemen via beeldbank@kusterfgoed.be.

  2. Door het gebruik van Beeldbank Kusterfgoed verklaart de gebruiker dat hij/zij kennis heeft genomen van deze gebruikersvoorwaarden (waaronder het privacybeleid) en dat hij/zij ermee akkoord gaat. Lees dan ook aandachtig onderstaande voorwaarden.

Gebruik van beeldmateriaal

  1.  Beeldbank Kusterfgoed streeft ernaar om zoveel mogelijk beeldmateriaal met zo weinig mogelijk restricties aan het publiek ter beschikking te stellen. Evenwel dient rekening te worden gehouden met het auteursrecht dat van toepassing kan zijn op bepaald beeldmateriaal. Dit is het geval wanneer het om een oorspronkelijke creatie gaat, en de auteur van het object op het beeld alsook de fotograaf van het beeld nog geen 70 jaar overleden zijn.

Bij elk beeld wordt de rechtenstatus als volgt beschreven :

Publiek domein Wij hebben de rechtensituatie onderzocht en er rust geen auteursrecht op het beeldmateriaal. Het beeld kan zonder restricties gebruikt worden.
In copyright

Het beeld wordt beschermd door het auteursrecht:wij hebben de rechten onderzocht en één of meerdere makers zijn minder dan 70 jaar overleden.

A) Wij kunnen het beeld niet ter beschikking stellen (beelden met 'beeld niet vrijgegeven'). Je kan het beeld wel ter plaatse komen raadplegen. Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen via beeldbank@kusterfgoed.be

B) De organisatie heeft de licentie verworven om de beelden via de beeldbank toegankelijk te maken. Voor eventueel hergebruik dien je contact op te nemen met de rechthebbende (via beeldbank@kusterfgoed.be

In copyright CC0

Wij hebben de rechten onderzocht en één of meerdere makers zijn minder dan 70 jaar overleden. We hebben de rechthebbende(n) geïdentificeerd en hebben van hen verklaring dat ze afstand doen van hun intellectuele eigendomsrechten.

Het beeld kan zonder restricties gebruikt worden.
CC by 4.0

Wij hebben de rechten onderzocht en één of meerdere makers zijn minder dan 70 jaar overleden. We hebben de rechthebbende(n) geïdentificeerd. De rechtebbende(n) stelt/stellen het beeld ter beschikking onder de cc by 4.0 licentie.

Het beeld mag vrij gebruikt worden op voorwaarde dat de rechthebbende met naam wordt vermeld en er een link naar de licentie wordt geplaatst bij hergebruik.
geen rechten bekend Wij hebben een (onsuccesvolle) poging gedaan om  de auteursrechtelijke status van het beeld te achterhalen. Wij kunnen helaas geen verdere informatie geven. Het beeld wordt enkel getoond zonder de mogelijkheid tot downloaden. Indien u dit beeld toch gebruikt, is dit op eigen verantwoordelijkheid. Het is aan de gebruiker om te controleren of het hergebruik in overeenstemming is met de auteursrechten die op dit beeld rusten.
     

Indien wij vaststellen dat er nog auteursrechten rusten op bepaald beeldmateriaal dan zullen wij dit niet online aan het publiek beschikbaar stellen, tenzij de auteursrechthebbenden ons de toestemming hebben gegeven om dit te doen.Wij trachten er naar te streven om het beeldmateriaal in hoge resolutie voor download aan te bieden. Volstaat de resolutie niet, vraag dan de moederbestanden op via beeldbank@kusterfgoed.be.

In het geval dat wij ons moeten houden aan contractuele afspraken met de eigenaars van het beeldmateriaal, kunnen wij dit enkel doen mits toestemming van de eigenaar. Neem hiervoor contact op met beeldbank@kusterfgoed.be en wij bezorgen je verzoek aan de eigenaar. Wij doen alle redelijke inspanningen om de rechtenstatus van het beeldmateriaal te achterhalen en je hierover te informeren. Indien wij echter geen duidelijkheid hierover krijgen, dan vermelden wij dat er geen rechten bekend zijn. Indien je meent de auteursrechthebbende te zijn van dit materiaal, neem dan gerust contact met ons op via beeldbank@kusterfgoed.be.

  1. Als particulier kan je eveneens beelden uploaden via de website. Je geeft ons hierbij de garantie dat het ofwel om publiek domein materiaal gaat, dan wel dat je de auteursrechten hebt op dit materiaal (omdat je bv. de fotograaf bent of de rechten verkregen hebt van de fotograaf), dan wel dat een derde het auteursrecht heeft of dat je geen informatie hebt over het auteursrecht.

Het beeld dat je oplaadt, wordt niet meteen online geplaatst. Het gaat eerst naar een medewerker van de beeldbank, die nagaat of het beeld voldoet aan de selectiecriteria. Is dat het geval, dan wordt het beeld gepubliceerd op de website. 

Erfgoedcel Kusterfgoed behoudt zich het recht voor om het beeld te wijzigen, (zoals roteren, bijsnijden…) en de beschrijving van het beeld aan te vullen wanneer we extra informatie ontvangen.

Erfgoedcel Kusterfgoed behoudt zich het recht voor om het beeld te weigeren wanneer de inhoud ervan aanstootgevend is of het beeld de privacy van een persoon of een groep personen schendt. 

Erfgoedcel Kusterfgoed behoudt zich ook het recht voor om een beeld offline te halen wanneer hierom gevraagd wordt, dit kan bijvoorbeeld in het kader het portretrecht.

Aansprakelijkheid

Wij verbinden ons er toe om de informatie op de beeldbank zo juist mogelijk weer te geven. De gebruiker aanvaardt evenwel dat Erfgoedcel Kusterfgoed niet kan garanderen dat deze informatie correct of volledig is.

Indien de Beeldbank Kusterfgoed op enige wijze schade zou berokkenen aan de gebruiker, dan zal deze schade vergoed worden voor zover het directe schade betreft en die schade bovendien per aangetekend schrijven door de gebruiker aan Erfgoedcel Kusterfgoed wordt gemeld binnen een vervaltermijn van één maand na de ontdekking ervan (en ten laatste binnen het jaar nadat de schadeverwekkende feiten zich hebben voorgedaan.

De maximale aansprakelijkheid van de Erfgoedcel Kusterfgoed voor zal beperkt zijn tot een bedrag van 500 euro.

Tenzij in geval van opzet of fraude van Erfgoedcel Kusterfgoed, zal zij niet aansprakelijk zijn voor enige indirecte schade, zoals bijvoorbeeld werkonderbrekingen, overwerk, verminderde inkomsten, tijdelijke inschakeling van derden, misgelopen kostenreducties, verlies van of schade aan gegevens, vorderingen van derden, verlies van kansen, of reputatieschade.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle geschillen met Erfgoedcel Kusterfgoed in het kader van de Beeldbank Kusterfgoed is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

Alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Beeldbank Kusterfgoed of het gebruik van beeldmateriaal uit de Beelddatabank zal uitsluitend voorgelegd worden aan de rechtbanken met afdelingszetel te Brugge.