Menu

Privacy policy

Algemeen

 1. Dit privacy beleid legt uit hoe de Erfgoedcel Kusterfgoed omgaat met de persoonsgegevens van alle andere natuurlijke personen met wie ze in contact komt (hierna ‘je’ genoemd). Onder persoonsgegevens wordt elke vorm van informatie verstaan die u toelaat om uzelf direct of indirect als een natuurlijke persoon te identificeren.
   
 2. Erfgoedcel Kusterfgoed hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en respecteert ten volle jouw persoonlijke levenssfeer. Erfgoedcel Kusterfgoed behandelt en beschermt je persoonsgegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze.
  Bij de verwerking van je persoonsgegevens leeft Erfgoedcel Kusterfgoed evident de wet na, zijnde de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming - beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt. Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kan je verkrijgen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.
   
 3. Wij nodigen je uit om deze verklaring zorgvuldig te lezen zodat je het beleid van de Erfgoedcel Kusterfgoed op dit gebied kent en begrijpt. Deze verklaring wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie van de verklaring is beschikbaar op onze website. Wij zullen je op de hoogte brengen via de gebruikelijke communicatiekanalen indien er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht.
   
 4. De Erfgoedcel Kusterfgoed is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens. Wij zijn gevestigd te 8400 Oostende, Zandvoordeschooredijkstraat 289A. Je kan ons bereiken via beeldbank@kusterfgoed.be.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • identificatiegegevens zoals titel, naam, voornaam, adres, telefoon- en gsm-nummer, e-mail
 • elektronische identificatiegegevens zoals IP-adressen, cookies
 • financiële en transactiegegevens zoals bankrekeningnummers, betalingen, leveranciersgegevens
 • geluidsopnames, foto- en beeldmateriaal.

Deze gegevens komen bij ons terecht:

 • omdat je ze zelf aan ons bezorgt
 • omdat we ze verzamelen als je onze sites gebruikt
 • omdat we ze ontvangen via andere bronnen (andere overheden of partners).

Wij verwerken geen gegevens die jouw ras of etnische afkomst onthullen, of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of levensgegevens of seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens.

 

Waarom verwerken we je persoonsgegevens?

Erfgoedcel Kusterfgoed verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens enkel en alleen voor de hier onder beschreven doeleinden. De Erfgoedcel Kusterfgoed zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke en relevante gegevens voor een bepaald doel worden verwerkt.

Erfgoedcel Kusterfgoed verwerkt je gegevens in de door de wet toegestane situaties, meer bepaald:

Om een contract met je uit te voeren of om op jouw verzoek vóór de sluiting van dit contract bepaalde maatregelen te nemen

Voorbeelden:

De mogelijkheid aanbieden om persoonlijke collecties aan te maken en te delen
Beeldbank Kusterfgoed biedt de mogelijkheid om een persoonlijke ruimte aan te maken voor het samenstellen en delen van een eigen collectie. Om je een beveiligde toegang te geven tot je persoonlijke ruimte dien je je in te loggen met een e-mailadres en een paswoord dat door ons wordt bewaard. De gegevens worden voor geen enkel ander doeleinde gebruikt.

Vragen beantwoorden over Beeldbank Kusterfgoed
Via het contactformulier kan je vragen stellen of feedback geven over Beeldbank Kusterfgoed. We vragen dan je persoonsgegevens (e-mail, naam) om op deze vragen te antwoorden. De gegevens worden verwijderd wanneer de vraag is verwerkt.

Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Erfgoedcel Kusterfgoed, waarbij deze belangen met je grondrechten en fundamentele vrijheden wordt afgewogen

Voorbeelden:

Verzamelen van (informatie over) foto- en beeldmateriaal
Beeldbank Kusterfgoed wil de zorg voor, de bewaring en de verspreiding van het lokale erfgoed stimuleren. Hiervoor bewaart de achterliggende databank van de beeldbank ook gegevens over schenkers en rechthebbenden van collecties. Met de informatie over de rechthebbenden kunnen we toestemming vragen voor bepaalde gebruiken, zodat we de collectie kunnen ontsluiten in regel met het intellectueel eigendomsrecht. De bewaarde informatie over de schenkers dient voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld naar wat er afgebeeld staat op een foto. De beeldbank biedt ook de mogelijkheid om zelf beelden op te laden. Voor deze acties vinden wij het gerechtvaardigd om de persoonsgegevens van de oplader te vragen om meer informatie te kunnen opvragen over het beeld of om toestemming te kunnen vragen voor bepaalde gebruiken.

Foto- en beeldopnames
Bij sommige gelegenheden maken wij foto’s en films. Onze medewerkers doen dit zelf, of we maken hiervoor gebruik van professionele fotografen. Deze foto’s en films gebruiken wij voor promotionele doeleinden, dus om onze werking meer bekend te maken. Wij vinden het gerechtvaardigd om dit te doen, na afweging met je rechten aangezien je je ingeschreven hebt voor het event en geen bezwaar geuit hebt tegen het feit dat er foto’s werden getrokken.

Functionaliteit van onze website
We willen dat onze website goed werkt en dat je snel je informatie terugvindt. Daarom verzamelen we gegevens van bezoekers met diverse technieken zoals Google Analytics. We verzamelen deze gegevens niet individueel, maar aggregeren deze in algemene rapporten.
We willen ook dat je bezoek aan onze website optimaal verloopt. Daarom werken we met cookies. Je kan via de instellingen van je browser verhinderen dat cookies worden gebruikt of instellen dat je waarschuwingen krijgt bij het installeren of verwijderen van cookies. Let op: als je geen cookies toelaat is het mogelijk dat onze site niet optimaal werkt.

In specifieke gevallen, met jouw toestemming, als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie; deze toestemming kan u op elk moment in overeenstemming met de wet intrekken.

Voorbeelden:

Evenementen
De erfgoedcel bouwt een werking op rond de beeldbank. Hiervoor organiseren we evenementen zoals overleggen, studiedagen, infosessies en vormingen. Voor de organisatie van deze evenementen hebben we jouw gegevens nodig. Wij gebruiken je persoonsgegevens om je uit te nodigen voor deze activiteiten, meestal via je e-mailadres en mogelijk ook schriftelijk.

Door dit privacybeleid te aanvaarden, geef je je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens voor elektronische direct marketing doeleinden én het versturen van elektronische uitnodigingen/nieuwsbrieven.

Hoe verwerken we je persoonsgegevens?

 

 1. Erfgoedcel Kusterfgoed hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

  Erfgoedcel Kusterfgoed neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van jouw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.

  In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat je persoonsgegevens onder de controle van Erfgoedcel Kusterfgoed gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal Erfgoedcel Kusterfgoed onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediërende maatregelen. Indien nodig, zal Erfgoedcel Kusterfgoed je in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 2. Je persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is om jou onze dienstverlening aan te bieden, en tot 10 jaar na het beëindigen van ons laatste contact.

 

Geven we je persoonsgegevens door aan derden?

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen je persoonsgegevens worden gedeeld met andere personen of instellingen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Erfgoedcel Kusterfgoed verbonden zijn of met enige andere partner van de erfgoedcel.

Voorbeelden:

Deelnemerslijsten

Als je deelneemt aan de hierboven besproken evenementen, dan gaan we ervan uit dat we je naam en de naam van je organisatie mogen verspreiden onder de andere deelnemers van het evenement, als dat zou bijdragen aan de opzet en het welslagen van het evenement. We doen dit bijvoorbeeld bij evenementen die specifiek gericht zijn op netwerken en contacten leggen.

Foto en beeldmateriaal

Foto’s en films worden via onze beeldbank verwerkt. Onze medewerkers hebben toegang tot deze mediadatabank en kunnen het materiaal gebruiken voor hun opdrachten. Dit betekent ook dat zij dit materiaal kunnen publiceren via onze website en via sociale media. Daarnaast kunnen we foto- en beeldmateriaal verstrekken aan andere lokale besturen en partners, maar dat gebeurt onder strikte voorwaarden en enkel voor doeleinden van promotie, dus om onze werking meer bekend te maken.

Hosting en dienstenleveranciers

Voor de verwerking van je gegevens gebruiken we een aantal toepassingen of programma’s. Sommige daarvan staan bij externe gespecialiseerde dienstenleveranciers, die soms de toepassing ook ontwikkeld hebben en beheren. Zij treden dus op als verwerker in opdracht van Beeldbank Kusterfgoed. Met deze leveranciers sluiten we de noodzakelijke verwerkersovereenkomsten af. Dat wil zeggen dat zij eveneens zorgvuldig en correct omgaan met je persoonsgegevens en dat wij dit controleren.

Wat zijn je rechten en hoe kan je die uitoefenen?

 1. Als betrokkene heb je bepaalde rechten en als erfgoedcel willen we ervoor zorgen dat je deze eenvoudig kan uitoefenen. Je moet er wel rekening mee houden dat je niet al deze rechten zomaar kan inroepen. Als overheidsinstantie hebben wij een aantal wettelijke verplichtingen en vervullen wij taken van algemeen belang en openbaar gezag, waardoor we niet altijd kunnen ingaan op verzoeken om inzage, verbetering, wissen, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid en bezwaar tegen de verwerking. De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016 voorziet in deze uitzonderingen. Een weigering van onze kant zullen we altijd motiveren.
 2. Voor de hierboven vermelde doeleinden heb je:
 • Een recht op inzage van je persoonsgegevens bij Erfgoedcel Kusterfgoed.  Dit betekent dat je Erfgoedcel Kusterfgoed kan vragen of zij je persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, welke categorieën van gegevens worden verwerkt, en aan wie zij worden meegedeeld.
 • Een recht van verbetering als je vaststelt dat je persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • Een recht op beperking indien je bv. de juistheid van je persoonsgegevens betwist en dit gedurende een periode die Erfgoedcel Kusterfgoed toelaat om dit te controleren
 • Een recht op wissing van je persoonsgegevens. Wanneer je contact met Erfgoedcel Kusterfgoed een einde genomen heeft, kan je Erfgoedcel Kusterfgoed vragen om je persoonsgegevens te wissen indien dit niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens werden verzameld. Je hebt eveneens de mogelijkheid om ten allen tijde de wissing te vragen van persoonsgegevens die door Erfgoedcel Kusterfgoed op basis van jouw toestemming worden verwerkt (tenzij Erfgoedcel Kusterfgoed een andere rechtsgrond heeft voor de verwerking) of op basis van het gerechtvaardigd belang van Erfgoedcel Kusterfgoed (tenzij er prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking). Erfgoedcel Kusterfgoed kan in ieder geval deze persoonsgegevens bijhouden indien dit voor bewijsdoeleinden in het kader van rechtsvorderingen zou vereist zijn.
 • Een recht op overdraagbaarheid van gegevens die je zelf aan Erfgoedcel Kusterfgoed heeft verstrekt indien je persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een overeenkomst of op basis van jouw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie én deze persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde processen. Onder dit recht kan je Erfgoedcel Kusterfgoed vragen je persoonsgegevens door te sturen naar jezelf of rechtstreeks door te sturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is voor Erfgoedcel Kusterfgoed.

Je kan je rechten uitoefenen door een geschreven verzoek per post te versturen, dat gedateerd is, ondertekend en met kopie van je identiteitsbewijs bijgesloten naar Erfgoedcel Kusterfgoed, Zandvoordeschorredijkstraat 289A, 8400 Oostende of per e-mail naar beeldbank@kusterfgoed.be

 

 1. Hierboven werd je toestemming gevraagd om je elektronische contactgegevens te verwerken en te gebruiken om je nieuwsbrieven of uitnodigen voor evenementen te sturen. Dit geldt met name voor communicatie naar jouw e-mailadres.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing en je te verzetten tegen de toekomstige ontvangst van dergelijke reclame. Je kan ons dit op de volgende wijzen kenbaar maken:

 • Door het versturen van een e-mail met een kopie van uw identiteitskaart naar beeldbank@kusterfgoed.be.  
 • Door het versturen van een brief per post met een kopie van uw identiteitskaart naar Erfgoedcel Kusterfgoed, 8400 Oostende, Zandvoordeschorredijkstraat 289A.
 • Door op de link “uitschrijven” (“unsubscribe”) te klikken onderaan een e-mail of elektronische nieuwsbrief die door Erfgoedcel Kusterfgoed is verzonden.
 • Door een verzoek te richten via de contactpagina op onze website.

Waar kan je terecht als je niet tevreden bent over de manier waarop we omgaan met je gegevens?

We doen ons uiterste best om je persoonsgegevens correct te behandelen. Indien je  klachten hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren als volgt:

 • Per post: Erfgoedcel Kusterfgoed, 8400 Oostende, Zandvoordeschorredijkstraat 289A
 • Per e-mail: beeldbank@kusterfgoed.be   

Je kan ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, per post te Drukpersstraat 15, 1000 Brussel, of per e-mail op contact@apd-gba.be, of telefonisch op +32 2 274 48 00.