Menu

Tekstaffiches Eerste Wereldoorlog De Haan

In het archief van het gemeentebestuur van De Haan bevinden zich een 150-tal tekstaffiches uit de Eerste Wereldoorlog. Zo'n 74 stuks daarvan zijn uniek.

Tekstaffiches vormden het communicatiemiddel bij uitstek ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. Ze schetsen het reilen en zeilen binnen de bezette gebieden en vormen hierdoor een belangrijke bron voor de geschiedenis van het dagelijkse leven onder de Duitse bezetter.

Verordening
Verordening waarbij een tolrecht op het zout wordt gevestigd
Verordening betr. het in beslagnemen des notenoogst van 1917
Verordening
Verordening, artikel 4
Bepalingen tot verzekering van de invordering der belastingen
Verordening
Verordening
Belasting op het roerend vermogen gevestigd voor het bezette gebied van België, bij verordening van 29 julie 1917
Verordening voor het operatiegebied van het 4de leger
Verordening voor het Belgisch gedeelte van 't gebied van het 4de leger der verordening betreffende de pers-censuur van 25 Mei 1915 (Verordenings-Bl. v. h. Et.-Geb. van het 4de leger bl 28)
Verordening betreffende de regeling van den dienst en van de wedden voor het personeel der Rijks Middelbare Meisjesnormaalschool te Gent
Verordening betreffende de regeling van den dienst en van de wedden voor het personeel der Rijks Middelbare Meisjesnormaalschool te Gent
Verordening over het behandelen en het verbruiken van den aardappeloogst van dees jaar
Verordening betreffende het verbod van hanengevechten
Verordening betreffende het buiten koers stellen van de tweemarkstukken (A.V.Bl. 17 N. 402 Nc. 750)
Verordening voor Vlaanderen waarbij de Voorzitters van de Burgerlijke Besturen bekleed worden met de bevoegdheden der Belgisch provincieraden
Verordening betreffende in beslagneming en aflevering van huiden en vellen in 't gebied van het 4de leger
Bijvoegsel
Verordening betreffende in beslagneming en stapelopneming van matten uit riet, stroo, bamboesriet en hout
Verordening betreffende de aangifte van het vermogen van onderdanen van het vijandelijk buitenland in het Belgisch gedeelte van 't gebied van het 4de leger
Verordening betreffende het verbod van betaling tegenover Siam, Liberia en China en het verbod om over het vermogen te beschikken tegenover onderdanen van Siam en China
Verordening over de stapelopneming van weefsels, gemaakte en gebreide goederen en van lintwaren in het gebied van het 4° leger
Bijvoegsel
Verordening betreffende de stapelopneming en het gebruiken van wissen
Bijvoegsel
Bericht
Verordening waarbij een tolrecht op het zout wordt gevestigd
Bekendmaking
Gemeente Wenduyne. Aan de volking: openbare gezondheid.
Bericht
Bericht
Verordening
Verordening
Bekendmaking
Verordening
Kriegsfürge für österreichische und ungarische Staatsangehörige
Bekendmaking
Verordening betreffende dwangverkoop en bepaling van hoogste prijzen voor populieren en wilgeboomen om er klompen (kloefen) uit te maken
Bekendmaking
Verordening
Bericht
Verordening betrekkelijk de opstapeling uit winstbejag van voedings- en genotmiddels evenals van noodwendige artikels tot onderhoud
Verordening betreffende de stapelopneming voor machienen en deelen van machienen in't gebied van het 4de leger
Verordening betreffende de stapelopneming voor machienen en deelen van machienen in't gebied van het 4de leger, artikel 3
Verordening betreffende de stapelopneming voor machienen en deelen van machienen in't gebied van het 4de leger, artikel 4
Verordening betreffende het organieke reglement tot verdeeling der beurzen
Verordening betreffende de verleening van Faculteitsprijzen aan de hoogescholen
Bevel houdende oplegging van een krijgsbelasting
Verordening betreffende de in beslagneming des oogst van olievruchten
Verordening betreffende den buitengewone zittijd der provincieraden
Verordening betreffende de in beslagneming en aangifte van drijfriemen en drijfkabels
Bijvoegsel
Verordening waarbij de weigering in zake rechtstreekse belastingen wordt gewijzigd
Verordening: bijzondere bepalingen
Artikel 5
Verordening
Verordening
Verordnung betreffend Regelung der diesjährigen Getreide-Ernte im Gebiete des Marine-Korps
Verordening over den handel in weefsels, gemaakte en gebreide goederen en lintwaren in het gebied van het 4° leger
Verordening betreffende het verbod van betaling tegenover Italië
Verordening
Verordening betreffende het verbod bewaarvleesch (ingezult, gerookt, geconserveerd), vet, boter en eieren op te stapelen
Verordening aangaande het verbruik der gerste (Zomer- en Wintergerst) en der gersteprodukten van het oogstjaar 1916 in het gebied des Marinekorps
Uitvoeringsvoorschriften betreffende de Gerste-Verordening van 17 september 1916
Verordening betreffende het gebruiken des suikerijoogst
Bekendmaking
Verordening betreffende de stapelopneming van electrische machines, transformatoren en toestellen
Verordening
Leerplicht schooljaar 1916 - 1917 Bericht aan de gezinshoofden
Verordening
Verordening betreffende de stapelopneming en in beslagneming van aanbeelden in het door het 4de leger bezet gebied
Verordening voorbeeld 2
Verordening
Verordening betreffende de beperking der openbare ondersteuningslasten en het uit den weg ruimen van algemeene noodlottig toestanden
Verordening
Bekendmaking
Verbod van sterke dranken te verkoopen
Bericht
Doorgangsbewijzen
Bericht
Prijsoverdrijvingen
Verordening over de inbeslagneming en den handel in gemaakte kleederen, verbandstoffen en andere weefsels in het Belgisch gebied van het 4de leger
Aanhangsel I
Aanvraag om invoertoelating
Bericht aan de bevolking: luchtvaart.
Gemeente Wenduyne. Bericht Bevolking
Verordening betreffende strooivlas, bewerkt vlas en heede (klodden)
Bijvoegsel
Arbeitersordnung für belgische Zivilarbeiter
Bekendmaking
Verordening betreffende het in beslagnemen, stapelopnemen en afhalen van spaarmetalen in nijverheids- en handelsbedrijven en in openbare instituten in't gebied van het 4de leger
Verordening betreffende het in beslagnemen, artikel 6-10
Verordening tot bestrijden van den ketenhandel en den woeker met zeep
Bijvoegsel
Voorschrift
Bekendmaking
Verordening over de bevoorrading met kolen van het bevelgebied van den Bevelvoerenden Admiraal
Verordening
Verordening tot aanvulling van de wet van 30 juli 1879 over het op pensioen stellen van de professoren en andere leden van het onderwijzend personeel der Staatsuniversiteiten
Verordening betreffende het uitoefenen, door de Voorzitters van het Burgerlijk Bestuur (Präsidenten der Zivilverwaltung) der provincies, van de bevoegdheden van de Bestendige Afgevaardigden der Provincieraden
Verordening
Bevel houdende oplegging van een krijgsbelasting
Verordening waarbij een aanvullen tolrecht op de tabak wordt gevestigd
Verordening betreffende de in beslagneming van Bordeaux-, Bourgogne- en Zuiderwijnen
Verordening waarbij een aanvullen tolrecht op de tabak wordt gevestigd, artikel 2-3
Verordening waarbij een aanvullen tolrecht op de tabak wordt gevestigd, artikel 4-5
Verordening betreffende de uitvoering van het bevel van 21 Mei 1917 waarbij een krijgsbelasting werd opgelegd
Bijvoegsel
Bekendmaking
Verordening over de gerechtelijke bescherming van vreemdelingen
Verordening Voor de tot het gebied van het 4de leger behoorende gedeelten der Belgische provincies Oost- en Westvlaanderen, wordt er bestemd als volgt:
Verordening
Verordening
Verordening